ΑΓΡΟΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΑΓΡΟΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ» δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητά σας και να χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με ανοιχτό και διαφανή τρόπο και σύμφωνα με τους ορισμούς και τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) υπ’ αρ. 2016/679 για την Προστασία των Φυσικών Προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εξαρτάται από την υπηρεσία ή το έργο που έχει ανατεθεί ή συμφωνηθεί σε κάθε ξεχωριστή περίπτωση, από την κατά περίπτωση συμβατική σχέση που μας συνδέει με το υποκείμενο των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής ΔΠΧ), από τις έννομες υποχρεώσεις που μας επιβάλλει η κείμενη νομοθεσία, τα έννομα δικαιώματα που μας χορηγεί, καθώς και από τη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου κατά περίπτωση.

Υπόκεινται, δε, σε επεξεργασία εντός των ρητά καθορισμένων σκοπών, με βάση τις αρχές της νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας, του περιορισμού του σκοπού και της περιόδου αποθήκευσης, της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, της ακρίβειας, της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας και εντός του πλαισίου της αναγκαιότητας και αναλογικότητας που διέπει κάθε πράξη επεξεργασίας. Διασφαλίζεται, παράλληλα, η εξ αρχής («by design and by default») λήψη τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας προς συμμόρφωση με το ως άνω σύστημα αρχών, καθώς και η περιοδική αναθεώρηση και επικαιροποίησή του.

Πεδίο Εφαρμογής Δήλωσης Απορρήτου

Διά της παρούσης προσδιορίζεται το καθεστώς προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στα πλαίσια της επεξεργασίας τους από την εταιρία. Η παρούσα απευθύνεται και αφορά συναλλασσόμενα με αυτήν πρόσωπα, καθώς και κάθε πρόσωπο του οποίου τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα περιέρχονται με οποιονδήποτε τρόπο στην κατοχή της εταιρίας, (υποψηφίους και υφιστάμενους συνεργάτες της επιχείρησης, πελάτες, προμηθευτές κ.ο.κ.) και περιγράφεται το σύστημα κανόνων, με βάση τους οποίους πραγματοποιείται αυτή η επεξεργασία. Η παρούσα Πολιτική ενδέχεται να τροποποιηθεί και να αναπροσαρμοστεί κατ’ επιλογή της εταιρίας και στα πλαίσια του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (η επικαιροποιημένη της εκδοχή αναρτάται σε κάθε περίπτωση στην ιστοσελίδα της εταιρίας στο Link: https://agrosymbouloi.gr)

1. Στοιχεία Εταιρίας

Η «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΑΓΡΟΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ», είναι εγκεκριμένο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δίκαιου εταιρικού τύπου ετερόρρυθμης εταιρίας, με έδρα την Λάρισα, οδός Φαρσάλων 10-12, όπου βρίσκονται και τα κεντρικά της γραφεία. Συστήθηκε την 13/10/2003 και φέρει Αριθμό Μητρώου Εταιριών ΓΕ.ΜΗ.: 27114140000

Η εταιρία μας λειτουργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας των ΔΠΧ και εκπρόσωπος του υπευθύνου επεξεργασίας έχει οριστεί ο Καλφούντζος Παναγιώτης
Tα στοιχεία επικοινωνίας μαζί του είναι: Διεύθυνση: Φαρσάλων 10-12 & Προφήτη Ηλία 1Α, Τ.Κ. 41335 στην Λάρισα // e-mail: pkalf@agrosymbouloi.gr // τηλέφωνο επικοινωνίας: 2410672240

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας μας έχει οριστεί η Καλφούντζου Εβίτα και τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί του είναι: Διεύθυνση: Φαρσάλων 10-12 & Προφήτη Ηλία 1Α, Τ.Κ. 41335 στην Λάρισα // e-mail: ekalf@agrosymbouloi.gr // τηλέφωνο επικοινωνίας: 2410672240
Στις ως άνω ταχυδρομικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις υποβάλλονται κάθε είδους έγγραφα αιτήματα, όπως προβλέπονται στην παρούσα και στο νόμο, είτε ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη μορφή (αυτοπροσώπως από το ίδιο το υποκείμενο των ΔΠΧ είτε με θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής εξουσιοδότηση σε τρίτο πρόσωπο).

2. Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα Ασφαλείας

Η εταιρία λαμβάνει εξ αρχής («by design and by default») τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την πρόσβαση σε αυτά προς επεξεργασία μόνο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή άλλα εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα και αποκλειστικά για τους νόμιμους σκοπούς, για τους οποίους αυτά έχουν συλλεγεί, με βάση το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

3. Ορισμοί

Στο πλαίσιο της παρούσης γίνεται χρήση των ορισμών του Γ.Κ.Π.Δ., μεταξύ των οποίων ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής:
ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» (εφεξής ΔΠΧ) νοούνται οι πληροφορίες που αφορούν ταυτοποιημένα ή ταυτοποιήσιμα φυσικά πρόσωπα («υποκείμενα των δεδομένων»), ήτοι πρόσωπα των οποίων η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμματικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Ως «επεξεργασία ΔΠΧ» νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε ΔΠΧ ή σε σύνολα ΔΠΧ, όπως η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. Τέλος, ως «υπεύθυνος επεξεργασίας» θεωρείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

4. Τρόπος συλλογής και χρόνος διατήρησης ΔΠΧ

Η εταιρία λαμβάνει και επεξεργάζεται ΔΠΧ, μόνο στα πλαίσια συναλλακτικής σχέσης και στα πλαίσια του σκοπού δραστηριοποίησής της, ανάλογα με το είδος της σύμβασης ή της παρεχόμενης υπηρεσίας ή του έργου που της έχει ανατεθεί, τα οποία, ενδεικτικώς αναφερόμενα, μπορεί να είναι: στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας), Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ., Α.Μ.Κ.Α., φορολογικά στοιχεία για σκοπούς τιμολόγησης, ανάλογα με την κάθε περίπτωση.

Τα ως άνω στοιχεία περιέρχονται στην εταιρία μας, κατόπιν υποβολής τους από τα υποκείμενα στα πλαίσια συναλλακτικής ή συμβατικής σχέσης ή ενόψει αίτησης σύναψης τέτοιας ή από δημόσια προσβάσιμες πηγές ή από τα διαγνωστικά κέντρα, με τα οποία τα υποκείμενα συμβάλλονται.
Τα ΔΠΧ τηρούνται για το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο διαρκεί η μεταξύ μας συμβατική ή επιχειρηματική σχέση ή για όσο χρόνο υφίσταται η σχετική συγκατάθεσή σας ή για τον εύλογο νόμιμο χρόνο προς εξυπηρέτηση δικαιωμάτων ή εννόμων συμφερόντων μας ή για την άσκηση νομίμων δικαιωμάτων μας ή σε συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας προς επεξεργασία των ΔΠΧ που σας αφορούν, γνωστοποιώντας μας εγγράφως το σχετικό αίτημά σας, γνωρίζοντας ωστόσο ότι η παραλαβή του αιτήματος δεν θίγει τη νομιμότητα της πρότερης επεξεργασίας, ούτε επιβάλλει τη συμμόρφωση με το αίτημά σας, εάν προέχει άλλος υπέρτερος νόμιμος λόγος.

5. Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών ΔΠΧ και δεδομένων που αφορούν παιδιά

Η εταιρία μας δεν επεξεργάζεται ΔΠΧ ειδικών κατηγοριών, όπως αυτά που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, τα πολιτικά σας φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστική οργάνωση κλπ., με σκοπό την ταυτοποίησή σας ως υποκείμενο της επεξεργασίας.

Επίσης δεν επεξεργάζεται ΔΠΧ που αφορούν ανηλίκους και σε ενδεχόμενη τέτοιου είδους μελλοντική επεξεργασία, τούτη θα τελεί υπό την προϋπόθεση της πρότερης λήψης συγκατάθεσης από τους γονείς ή τους ασκούντες τη γονική μέριμνα, όπως νόμος ορίζει.

6. Σκοπός Επεξεργασίας ΔΠΧ

Η εταιρία πραγματοποιεί την αναγκαία και απαραίτητη επεξεργασία των ΔΠΧ, με τη μικρότερη δυνατή επέμβαση, προς εκπλήρωση των κάτωθι σκοπών, ενδεικτικώς αναφερομένων:

Σύναψη και εκτέλεση σύμβασης – παροχή υπηρεσιών

Εκπλήρωση έννομης ή συμβατικής υποχρέωσης ή εννόμου συμφέροντος ή διαφύλαξη ζωτικών συμφερόντων

Προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, υπό νόμιμες προς τούτο προϋποθέσεις

Η εταιρία μας δεν απαιτεί για τη σύναψη σύμβασης δεδομένα που δεν επιβάλλει η κείμενη νομοθεσία και συνακόλουθα δεν αρνείται τη σύναψη σύμβασης, εφόσον το υποκείμενο συγκατατίθεται στην παροχή των αναγκαίων εκ του νόμου δεδομένων που το αφορούν.

Γενικά, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων μας, δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη διαδικασία προς λήψη αποφάσεων ή σύναψη μίας συναλλακτικής σχέσης.

7. Αποδέκτες ΔΠΧ

Πρόσβαση στα ΔΠΧ που σας αφορούν έχουν μόνο ο υπεύθυνος επεξεργασίας, εκπρόσωποι αυτού ή εκτελούντες την επεξεργασία ή νομίμως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων τους, στα πλαίσια ορθής εκτέλεσης και εκπλήρωσης των συμβατικών, νομίμων και κανονιστικών υποχρεώσεων της εταιρίας.

Η εταιρία δεν διαβιβάζει ούτε γνωστοποιεί ΔΠΧ σε τρίτους, παρά μόνο σε:

-Δημόσιες Αρχές, Φορείς ευρύτερου Δημοσίου τομέα, εάν υποχρεούται προς τούτο
-συνεργαζόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (π.χ. λογιστές, δικηγόρους κλπ.), στα πλαίσια νόμιμης άσκησης συμβατικών δικαιωμάτων και εκπλήρωσης νομίμων υποχρεώσεων
-Εταιρίες Ηλεκτρονικής Διαβίβασης και Αποθήκευσης, Παρόχους Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών «Cloud», για την ηλεκτρονική διαχείριση δεδομένων
-Πιστωτικά Ιδρύματα και Ιδρύματα Πληρωμών, για την εκπλήρωση χρηματικών και πιστωτικών υποχρεώσεων και δικαιωμάτων.

Η εταιρία μας διασφαλίζει νομίμως ότι οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις ασφαλείας για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων και τηρούν τη δέσμευση εμπιστευτικότητας, ώστε η επεξεργασία των ΔΠΧ να μην θίγει τα δικαιώματα των υποκειμένων.

Επιπλέον, η εταιρία δεν διαβιβάζει ΔΠΧ σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, εκτός εάν τούτο επιβάλλεται από το ισχύον κανονιστικό η νομοθετικό πλαίσιο.

8. Δικαιώματα Υποκειμένων ΔΠΧ

Στα πλαίσια εφαρμογής του ΓΚΠΔ, διατηρείτε τα κάτωθι δικαιώματα, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε, υποβάλλοντας τα αντίστοιχα έντυπα, ηλεκτρονικά ή εγγράφως, κατά τα ανωτέρω:

• Δικαίωμα πρόσβασης (ενημέρωση για τα τηρούμενα ΔΠΧ και λήψη αντιγράφων)
• Δικαίωμα διόρθωσης (διόρθωση ανακριβών ή εσφαλμένων πληροφοριών στα τηρούμενα ΔΠΧ)
• Δικαίωμα διαγραφής (διαγραφή δεδομένων ή παύση χρησιμοποίησής τους, υπό τους περιορισμούς που προβλέπονται από τον ΓΚΠΔ)
• Δικαίωμα περιορισμού (υπό τις προβλεπόμενες στον ΓΚΠΔ προϋποθέσεις)
• Δικαίωμα φορητότητας (απευθείας διαβίβαση ΔΠΧ σε τρίτο οργανισμό, καθ’ υπόδειξή σας, σε κατάλληλα δομημένο μορφότυπο)
• Δικαίωμα εναντίωσης (υπό τον όρο ότι δεν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι προς επεξεργασία, υπέρτεροι των συμφερόντων, δικαιωμάτων ή ελευθεριών σας ή για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων)

Η εταιρία μας ανταποκρίνεται δωρεάν στα αιτήματά σας, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και εντός μηνός από την παραλαβή τους, εκτός ειδικών περιπτώσεων, κατά τις οποίες η ως άνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον τούτο απαιτείται, δεδομένης της πολυπλοκότητας ή του όγκου των αιτημάτων. Στην τελευταία περίπτωση, η εταιρία ενημερώνει για την παράταση και τις αιτίες καθυστέρησης εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Εάν το αίτημά σας κριθεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ως προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους προς επεξεργασία του, λαμβάνοντας υπόψη τα έξοδα για την ικανοποίησή του ή ακόμα και να αρνηθεί να δώσει συνέχεια σε αυτό.

Στην περίπτωση που το αίτημά σας δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί, η εταιρία σας ενημερώνει σχετικά χωρίς καθυστέρηση, το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του, για τους σχετικούς λόγους και για το δικαίωμά σας να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ – Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα, τηλ.: 210-64.75.600 ή στο e-mail: contact@dpa.gr), αλλά και για το δικαίωμά σας να προσφύγετε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

9. Cookies

Τα αρχεία αναγνώρισης «Cookies» ή αλλιώς ηλεκτρονικά μπισκότα αποτελούν σύντομα κείμενα κώδικα λογισμικού, που αποστέλλονται προς αποθήκευση από τον δικτυακό τόπο («server») της επιχείρησης «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΑΓΡΟΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ» προς τον τερματικό εξοπλισμό του χρήστη μέσω του φυλλομετρητή «browser» που χρησιμοποιεί ο χρήστης.
Η αποθήκευση cookies επιτρέπεται ΜΟΝΟ μετά τη συγκατάθεση του χρήστη, η οποία μπορεί να υλοποιηθεί μέσω του browser του χρήστη ή άλλης εφαρμογής για τους σκοπούς της επεξεργασίας που αναφέρθηκαν παραπάνω. Ο χρήστης έχει επίσης τη δυνατότητα να διαγράψει τα Cookies που έχουν αποθηκευτεί στον τερματικό εξοπλισμό του οποιαδήποτε στιγμή.
Η εταιρία κάνει χρήση cookies μέσω της ιστοσελίδας της με κύριο σκοπό την τη λειτουργικότητα και εύκολη προσβασιμότητα των χρηστών.